(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

آیین‎نامه مالی و معاملاتی موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

مصوب 513  جلسه مورخ 1381-12-20  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : 335/دش
تاریخ ابلاغ : 1382-01-27
شرح:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 513 مورخ 20/12/81 در اجرای ماده 15 مصوبه کلیات آیین‎نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و به منظور حسن جریان امور مالی موسسات مذکور، به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آیین‎نامه مالی و معاملاتی موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی را به این شرح تصویب کرد:
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1. موسسه در این آیین نامه عبارتست از هریک از موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی که با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این آیین نامه "وزارتخانه ذی‏ربط" نامیده می شوند ایجاد شده و یا می شود.
تبصره: منظور از غیرانتفاعی بودن، آن است که درآمد موسسه صرفاً در امور جاری و توسعه موسسه هزینه گردد.
ماده 2. سال مالی موسسه عبارتست از یک سال شمسی که از اول مهرماه هر سال شروع و به پایان شهریور ماه سال بعد ختم می شود. اولین سال مالی از تاریخ تاسیس موسسه شروع و به پایان اولین شهریور ماه ختم می شود.
ماده 3. بودجه ، برنامه مالی موسسه برای مدت یک سال مالی است که شامل پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها برای نیل به اهداف موسسه می باشد.
ماده 4. اعتبار، عبارتست از مبلغی که برای اجرای برنامه ها و طرحها و فعالیتهای موسسه در بودجه مربوط پیش بینی شده است .
ماده 5. درآمد، عبارتست از دریافتهایی که موسسه طبق اساسنامه موسسه و قوانین و مقررات مربوط و به شرح مذکور در ماده 20 این آیین نامه‌، مجاز به دریافت آنها می باشد و در بودجه موسسه پیش بینی می‎شود و باید برای تحقق اهداف موسسه به مصرف برسد.
ماده 6. تشخیص، عبارتست از تعیین و انتخاب خدمات، کالا و پرداختهایی که انجام یا تحصیل آنها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط برای رسیدن به اهداف موسسه ضروری است .
ماده 7. تامین اعتبار ، عبارتست از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای انجام هزینه معین، بوسیله خزانه دار و با نظارت رییس موسسه.
ماده 8. تعهد از نظر این آیین نامه عبارتست از ایجاد الزاماتی بر عهده موسسه ناشی از:
الف. انجام دادن خدمت یا تحویل دادن کالا
ب. اجرای قراردادهای منعقده با موسسه
ج. احکام صادره از مراجع قانونی و ذی صلاح
د. عضویت در سازمانها و مجامع بین المللی طبق قوانین جاری کشور و ضوابط "وزارتخانه ذی‏ربط"
تبصره: تعهدات موسسه باید برای اهداف و وظایف موسسه و درچارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شود.
ماده 9. تسجیل، عبارتست از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی.
ماده 10. هزینه، عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت در قبال تعهدموسسه به شرح مذکور در ماده 8 این آیین‏نامه.
ماده 11. تنخواه گردان، عبارتست از وجهی که طبق ضوابط موسسه بوسیله خزانه دار با دستور رییس موسسه و یا مقام مجاز از سوی وی، برای انجام هزینه ها و سایر پرداختها در اختیار مامورینی که به موجب دستورالعمل مذکور در ماده 27 این آیین نامه مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند، قرار می گیرد.
ماده 12. سپرده، وجه الضمان، وثیقه، ودیعه و نظایر آن عبارتست از وجوهی که طبق قوانین و مقررات و قراردادها یا بر حسب ضرورت به تشخیص رییس یا معاون اداری و مالی موسسه به منظور تامین حقوق موسسه و یا جلوگیری از تضییع آن دریافت می گردد و رد و ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.
ماده 13. خزانه‏دار موسسه از بین کارمندان صالح وامین موسسه با معرفی رییس موسسه، تایید هییت امنا و حکم رییس موسسه منصوب می شود و زیر نظر رییس موسسه انجام وظیفه می‏کند.
تبصره: در موارد استثنایی می توان خزانه دار موسسه را از بین اشخاص صالح و امین خارج از موسسه معرفی و منصوب کرد.

ماده 14. وظایف خزانه دار عبارتند از:
1ـ نظارت بر تنظیم اسناد مالی
2ـ رسیدگی و تنظیم حساب‏های درآمد و هزینه
3ـ تنظیم به موقع برنامه مالی و بودجه سالانه
4ـ تنظیم صورت‏های مالی و ترازنامه سالیانه
5ـ تنظیم اظهار نامه عملکرد مالی سالیانه به منظور ارایه به موقع آن به حوزه مالیاتی مربوط
6ـ انجام کلیه امور مالی و معاملاتی موسسه بر اساس آخرین اصول علمی متداول حسابداری
7ـ نظارت بر فعالیت امین اموال موسسه
8ـ نگهداری وثیقه و ودیعه غیرنقدی و اوراق بهادار موسسه در جای امنی در داخل موسسه
ماده 15. عامل خزانه دار، در صورت نیاز ازبین کارمندان صالح و امین موسسه به پیشنهادخزانه دار موسسه و موافقت و حکم رییس موسسه به این سمت منصوب می شود و باپیشنهاد خزانه دار موسسه وموافقت و حکم رییس موسسه قسمتی از وظایف خزانه دار موسسه به وی محول می شود.
ماده 16. امین اموال از بین کارمندان صالح و امین موسسه به پیشنهاد خزانه دار موسسه و به حکم رییس موسسه به این سمت منصوب می شود و رییس موسسه وظیفه حفظ و حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقداست و کالاهای تحت ابوابجمعی را به وی واگذار می‏کند.
ماده 17. کارپرداز از بین کارمندان صالح و امین موسسه به این سمت منصوب می شود.

فصل دوم ـ بودجه
ماده 18. بودجه موسسه و واحدهای تحت پوشش آن براساس سیاستهای "وزارتخانه ذی‏ربط" و هییت موسس (یا موسس) موسسه با توجه به اهداف آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و عمرانی موسسه بوسیله رییس موسسه تنظیم می شود وپس از تصویب شورای موسسه حداقل دوماه پیش از آغاز سال مالی موسسه به تصویب نهایی هییت امنا می رسد.
ماده 19. بودجه تفصیلی موسسه براساس درآمدهای قابل پیش بینی که در اختیار موسسه قرار خواهد گرفت و همچنین مانده وجوه مصرف نشده سنوات قبل و سایر منابع تامین اعتبار به تفکیک برنامه ها و طرحها به پیشنهاد رییس موسسه و تایید شورای موسسه حداکثر ظرف مدت دو ماه از آغاز سال مالی موسسه به تصویب هییت امنا می رسد.
تبصره: تا زمان تصویب بودجه تفصیلی بوسیله هییت امنا، به تشخیص رییس موسسه هزینه‏ها حداکثر به میزان یک دوازدهم بودجه مصوب برای هر ماه انجام می پذیرد.

فصل سوم ـ درآمدها و دریافتها
ماده 20. درآمدهای موسسه که طبق اساسنامه موسسه ، قوانین و مقررات جاری و ضوابط "وزارتخانه ذی‏ربط" تحصیل می شوند به شرح زیر است :
الف: آورده هییت موسس/ موسس (سرمایه موسسه)
ب: وجوهی که موسسه بابت شهریه طی سال مالی مربوط از دانشجویان دریافت می‏کند.
ج: وجوهی که موسسه در ازای ارایه خدمات آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و ... به سایر اشخاص دریافت می کند.
د: تسهیلات بانکی که طبق قوانین و مقررات جاری کشور دریافت می شود.
هـ : هدایا و کمکهایی که موسسه دریافت می کند.
و: وجوه حاصل از واگذاری حق استفاده از اموال غیرمنقول موسسه (موضوع ماده 55 این آیین نامه)
ز: وجوه حاصل از فروش اموال و دارایی ها با رعایت ضوابط و مقررات
ح: وجوه مصرف نشده سال مالی قبل
ماده 21. سپرده، وجه الضمان، وثیقه و ودیعه نقدی و نظایر آن (موضوع ماده 12 این آیین‏نامه) باید به حساب بانکی خاصی که موسسه به همین منظور افتتاح می کند ،‌ واریز شود.
تبصره 1ـ وثیقه و ودیعه غیرنقدی و همچنین اوراق بهادار تحویل خزانه دارموسسه می شود
تا در جای امنی در داخل موسسه نگهداری کند.
تبصره 2ـ رد‍ وجوه مذکور و وثیقه و ودیعه غیرنقدی و یاجبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات، از محل موجودی حساب فوق و وثیقه و ودیعه غیرنقدی، طبق قوانین و مقررات جاری و براساس تشخیص ومسیولیت رییس موسسه به عمل خواهد آمد.
فصل چهارم ـ هزینه ها و پرداختها
ماده 22. در مورد آن قسمت از هزینه‏های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‏کند موسسه می تواند برای مدت متناسب، قراردادهایی که اجرای آن از سال مالی تجاوز می‏کند منعقد نماید. موسسه مکلف است در بودجه سالیانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط به اینگونه قراردادها را مقدم بر سایر اعتبارات منظور کند.
تبصره: انواع هزینه های موضوع این ماده و شرایط آن به تصویب شورای موسسه می رسد.
ماده 23. پرداخت هزینه ها پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل به عمل خواهد آمد.
تبصره: امضای سند حسابداری و چک بوسیله دارندگان حق امضای مجاز موسسه بمنزله تعهد، تسجیل و حواله است .
ماده 24. اختیار ومسیولیت تشخیص ، انجام تعهد ، تسجیل و حواله به عهده رییس موسسه می‏باشد.
تبصره: رییس موسسه می تواند اختیار مذکور را در پاره ای از موارد با حفظ مسیولیت خود به معاون اداری و مالی موسسه تفویض کند.
ماده 25. در پاره ای از موارد که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود، می‏توان به تشخیص رییس یا معاون اداری ومالی موسسه (درصورتی که به وی تفویض اختیار شده باشد) از محل اعتبار مربوط مبلغی به عنوان پیش پرداخت تادیه نمود.
ماده 26. در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد ومدارک لازم برای تادیه تمام یا قسمتی از بدهی مقدور نیست و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می‏توان قسمتی از وجه تعهد شده را به عنوان علی الحساب به تشخیص رییس موسسه یا معاون اداری ومالی موسسه (درصورتی که به وی تفویض اختیار شده باشد) از محل اعتبارات مربوط پرداخت کرد.
ماده 27. میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان ، پیش پرداخت وعلی الحساب و نوع تضمین مورد نیاز طبق دستورالعملی است که بوسیله رییس موسسه تهیه می شود و به تصویب هییت امنا می رسد.
ماده 28. موسسه می تواند به منظور استفاده از تسهیلات خریدهای متمرکز برای تدارک کالاهای مورد نیاز وجوهی را به حساب یا حسابهای پیش پرداخت منظور و پس از وصول کالاهای مورد نظر و با دریافت صورتحساب مربوط به حساب هزینه منظور کند.
ماده 29. وجوه مصرف نشده هر سال مالی که به سال مالی بعد منتقل می شود و ضمن بودجه تفصیلی موسسه به تصویب می رسد باید بدواً بابت تعهدات سنوات قبل که بوسیله موسسه ایجاد شده ولی درسال مربوط پرداخت نشده است، هزینه شود.
تبصره: مانده اعتبارات عمرانی مصرف نشده منحصرا به مصرف طرحهای عمرانی می رسد.
ماده 30 : پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان هزینه های آموزشی ،‌پژوهشی و نظایر آن مشروط بر آن است که به تشخیص رییس موسسه (یا نماینده تام الاختیار وی)، فعالیت شخص (حقیقی یا حقوقی) گیرنده وجه برای تحقق اهداف موسسه باشد. وجوه پرداختی از این بابت با اخذ رسید از گیرنده وجه به حساب هزینه قطعی منظور می شود.
ماده 31. پرداختهای موسسه باید صرفاً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام گیرد و گواهی بانک دایر بر انتقال وجه به حساب ذی‏نفع ،‌ پرداخت وجه به ذی‏نفع یا قایم مقام قانونی وی و حواله در وجه ذی‏نفع یا قایم مقام قانونی وی به عنوان رسید گیرنده وجه و پرداخت محسوب می شود.
تبصره: در موارد استثنایی که به تشخیص رییس موسسه ،‌اخذ امضا از گیرنده وجه مقدور نباشد، تایید خزانه دارموسسه دایر بر پرداخت وجه به ذی‎نفع (به صورت چک یا نقد) رسید گیرنده وجه تلقی می شود و با مسیولیت مشترک رییس و خزانه دار موسسه سند، قابل احتساب به هزینه قطعی است .
ماده 32. حسابهای بانکی موسسه به تعداد مورد نیاز به منظور دریافت‏ها و پرداخت‏های مربوط با درخواست مشترک رییس و خزانه‏دار موسسه افتتاح می‏گردد. استفاده از حسابهای مذکور با امضای متفق رییس یا معاون اداری و مالی و خزانه‏دار موسسه با مهر موسسه معتبر می‏باشد.
تبصره: درموسسات وابسته به نهاد های عمومی، هییت امنای موسسه می تواند بنا به پیشنهاد رییس نهاد عمومی مربوط، دارندگان حق امضای موسسه را به نحو دیگری تعیین و معرفی نماید.
ماده 33. نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهای عام دریافتی ، موضوع بند "ج" ماده 20 این آیین نامه، تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد شورای موسسه به تصویب هییت امنای موسسه می‏رسد.
تبصره: هدایا و کمکهای خاص باید طبق نظر اهدا کننده و کمک دهنده ، مصرف شود.
فصل پنجم ـ معاملات
ماده 34. معاملات موسسه اعم از خرید، فروش ، اجاره، استیجاره ، پیمانکاری ، اجرت کارو غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی موسسه باشد) از طریق مناقصه یا مزایده انجام می شود ،‌ مگر در موارد زیر:
الف: معاملاتی که طرف معامله، وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا سازمانها ،‌ شرکتها و موسسات وابسته به آنها باشد.
ب: معاملاتی که به تشخیص و مسیولیت رییس موسسه ( یا مقام مجاز از سوی وی) با موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور باشند و نیز با شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‏ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شرکتها وموسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می گردند، انجام می شود.
ج: خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص ومسیولیت رییس موسسه به صرفه و صلاح موسسه باشد.
د: استیجاره اموال غیرمنقول به تشخیص ومسیولیت رییس موسسه،بارعایت ضوابط ومقررات مربوط.
ه‍ـ : خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه وخدمات کارشناسی و همچنین خدمات مشاوره و خدمات موسسات علمی و حق اختـراع به تشخیـص ومسیولیـت رییس مـوسسه و با رعایت ضوابط ومقررات مربوط .
و: خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا مراجع ذی‏صلاح برای آنها تعیین شده باشد.
ز: خرید کالاهای انحصاری دولتی وسایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای دولتی ذی‏ربط نرخ تعیین شده باشد.
ح: کرایه حمل ونقل هوایی،‌ دریایی، هزینه مسافرت و نظایر آن درصورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
ط: خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم وتجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزارو وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و دیداری و شنیداری و نظایر آن به تشخیص و مسیولیت رییس موسسه یا مقام مجاز از سوی وی.
ی: تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسیولیت رییس موسسه یا مقام مجاز از سوی وی
ک: چاپ و صحافی به تشخیص و مسیولیت رییس موسسه یا مقام مجاز از سوی وی
ل: خرید ارز با اعلامیه بانک
ماده 35. معاملات موسسه از نظر مبلغ به سه دسته جزیی ، متوسط و عمده به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
الف: معاملات جزیی معاملاتی است که مبلغ آن حداکثر 000/000/10 ریال باشد.
ب: معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 000/000/10 ریال و حداکثر 000/000/50 ریال باشد.
ج: معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 000/000/50 ریال باشد.
تبصره1: "وزارتین" موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‏نامه هر سه سال یکبار نصاب‏های فوق الذکر را مشترکاً تعیین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات مشمول ماده 1 این آیین‏نامه اعلام کنند. میزان تغییر در این نصاب‏ها از شاخص قیمت سالیانه (که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد) کمتر نخواهد بود.
تبصره 2: مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی ومتوسط مبلغ معامله و درمورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .
تبصره 3: مبنای نصاب در فروش، مبلغ تعیین شده بوسیله کارشناس منتخب موسسه است.
ماده 36. مناقصه در معاملات به روش زیر انجام می پذیرد:
الف: در مورد معاملات جزیی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسیولیت کارپرداز موسسه.
ب: در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسیولیت کارپرداز و مسیول مافوق و تایید رییس موسسه یا مقام مجاز از سوی وی .
ج: در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص رییس موسسه یا مقام مجاز از سوی وی.
ماده 37. مزایده در معاملات به روش زیر انجام می پذیرد:
الف: در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسیولیت مامور فروش.
ب: در مورد معاملات متوسط به بالاترین بهای ممکن به تشخیص و مسیولیت مامور فروش و مسیول مافوق و تایید رییس موسسه.
ج: در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.
ماده 38. در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده براساس گزارش توجیهی مسیول واحد مربوط و به تشخیص کمیسیون معاملات موسسه میسر یا به مصلحت موسسه نباشد، کمیسیون مذکور با رعایت صرفه و صلاح موسسه ، نحوه انجام معامله (غیر از مناقصه و مزایده) را برای تصویب به رییس موسسه پیشنهاد می‏کند.
تبصره 1 : در صورتی که تنوع و پراکندگی واحدهای دانشگاهی موسسه ایجاب کند موسسه می‏تواند با تصویب هییت امناء، بیش از یک کمیسیون معاملات تشکیل دهد.
تبصره 2 : رییس موسسه می‏تواند با حفظ مسیولیت خود، اختیار تصویب یا عدم تصویب مصوبات کمیسیون معاملات را برای معاملات کمتر از 000/000/300 ریال به نماینده یا نمایندگان تام الاختیار خود واگذار کند.
ماده 39. ترکیب، وظایف و اختیارات کمیسیون معاملات و نصاب لازم و چگونگی تشکیل آن طبق آیین‏نامه‏ای است که بنا به پیشنهاد شورای موسسه به تصویب هییت امنای موسسه می‏رسد.
کلیه اعضای کمیسیون مکلف به حضور در جلسات کمیسیون و ابراز نظر نسبت به گزارش توجیهی مسیول واحد مربوط در مورد تقاضای ترک تشریفات مناقصه یا مزایده یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند. لکن تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده 40. در کلیه معاملات، تنظیم و امضای قرارداد یا گرفتن صورتحساب الزامی است، مگر درموارد اضطراری و استثنایی که مبادرت به تنظیم صورتجلسه خرید گردیده و به تایید رییس موسسه یا مقام مجاز از سوی وی می رسد.
تبصره: در مورد معاملاتی که عرفاً صورتحساب صادر نمی گردد گواهی کارپرداز و تایید مقام مافوق وی کافی است.
ماده 41. نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد 36 تا 41 این آیین نامه طبق دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد شورای موسسه به تصویب هییت امنای "موسسه" می‏رسد.
فصل ششم ـ نظارت مالی
ماده 42. اعمال نظارت مالی موسسه برعهده رییس موسسه است.
ماده 43. در صورتیکه خزانه دار موسسه پرداخت وجهی را برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور، ضوابط "وزارتخانه ذی‏ربط"، اساسنامه موسسه و مفاد این آیین نامه تشخیص دهد مراتب را با ذکر دلایل مربوط کتباً به مقام صادر کننده دستور پرداخت ، اعلام می کند. مقام صادرکننده دستور ـ در صورتی که رییس موسسه باشد ـ پس از وصول گزارش خزانه‏دار، چنانچه مسیولیت امر پرداخت را به عهده بگیرد و مراتب را کتباً به خزانه دار اعلام کند، خزانه دار مکلف است وجه مزبور را پرداخت کند و موضوع را به هییت امنای موسسه گزارش دهد. هییت امنا یا نماینده آن درصورتی که مورد را خلاف تشخیص دهد نظر خود را به رییس موسسه اعلام می کند تا طبق آن عمل شود .
تبصره : درصورتی که مقام صادرکننده دستور، معاون اداری ومالی موسسه باشد وپس ازوصول گزارش خزانه دار، برقانونی بودن دستور خود اصرار ورزد، خزانه دار مراتب راباذکر دلیل برای اخذ تصمیم به رییس موسسه اعلام می دارد. در این صورت چنانچه رییس موسسه دستور پرداخت صادر کند، طبق مراتب فوق عمل خواهد شد.

فصل هفتم ـ امور حسابداری وحسابرسی
ماده 44. به منظور جلوگیری از تداخل منابع مالی موسسه و تفکیک برنامه ها و طرحهایی که از محل منابع خاصی تامین مالی می شوند، حساب موسسه به تفکیک منابع مالی تحت عنوان حساب مستقل ، ثبت و نگهداری می شود.
ماده 45. حسابهای موسسه براساس اصول ، موازین و ضوابط متداول حسابداری موسسات آموزشی و پژوهشی با روش حسابداری نیمه تعهدی (هزینه ها برمبنای تعهدی و درآمدها برمبنای نقدی ) نگهداری می‏شود.
ماده 46. حسابهای مستقل موسسه عبارتند از:
الف: حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری
ب: حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی
ج: حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی
د: حساب مستقل وجوه هدایا و کمکهای مردمی
هـ: حساب مستقل وجوه سپرده
و. سایر حسابهای مستقل که در صورت لزوم به پیشنهاد معاون اداری و مالی یا خزانه دار و موافقت رییس موسسه افتتاح می شود.
ماده 47. صورتهای مالی و ترازنامه موسسه که هرسال براساس دفاتر و مدارک حسابداری و با رعایت ماده 48 تنظیم وحداکثر 3 ماه از پایان سال مالی بوسیله رییس موسسه برای تصویب به هییت امنای موسسه تسلیم می گردد عبارتند از:
1ـ ترازنامه ترکیبی کلیه حسابهای مستقل
2ـ صورتحساب ترکیبی درآمدها و هزینه
3ـ صورت ترکیبی تغییرات درحساب مازاد
4ـ صورت عملکرد سالیانه بودجه به تفکیک حسابهای مستقل وجوه اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی و …
ماده 48. معاون اداری ومالی موسسه مکلف است صورتحساب دریافت و پرداخت هرماه ، اعتبارات جاری وسایر اعتباراتی را که در اختیار موسسه قرار می گیرد حداکثر تا پایان ماه بعد و حساب نهایی و ترازنامه هرسال مالی را حداکثر 2 ماه از پایان سال مالی موسسه تنظیم و پس از تایید خزانه دار موسسه همراه اسناد و مدارک مربوط برای رسیدگی در اختیار حسابرس رسمی موسسه قرار دهد.
تبصره: حسابرس رسمی موسسه موظف است پس از وصول صورتهای مالی و ترازنامه موسسه و ضمایم مربوط حداکثر ظرف مدت 25 روز رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به رییس موسسه تسلیم کند.
ماده 49. صورتهای مالی و ترازنامه موسسه که طبق 2 ماده قبل تنظیم شده است ، باید حداکثر ظرف 3 ماه از پایان سال مالی موسسه همراه اسناد و مدارک مربوط و گزارش حسابرس رسمی موسسه برای بررسی و اتخاذ تصمیم به هییت امنای موسسه ارسال گردد.
تبصره: صورتهای مالی و ترازنامه موسسه باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه از پایان سال مالی موسسه به تصویب هییت امنای موسسه برسد.
ماده 50. رییس موسسه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب صورتهای مالی و ترازنامه موسسه بوسیله هییت امنا، یک نسخه از آن را برای "وزارتخانه ذی‏ربط" ارسال کند.
ماده 51. نحوه نگهداری حسابها و امور مالی موسسه، تابع ضوابط و مقررات مالی موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی است که بوسیله سازمان حسابرسی کشور تدوین شده یا می‏شود.
تبصره: تا تصویب و ابلاغ ضوابط مذکور، نحوه نگهداری حسابها و امور مالی موسسه طبق یکی از روشهای معمول حسابداری خواهد بود.

فصل هشتم ـ اموال
ماده 52. مسیولیت حفظ و حراست اموال و مسیولیت نگهداری حساب اموال به عهده رییس موسسه است.
تبصره: رییس موسسه می‏تواند با حفظ مسیولیت خود وظیفه نگهداری حساب اموال موسسه را به خزانه دار موسسه محول کند.
ماده 53. فروش اموال منقول غیرمصرفی موسسه که به تشخیص هییتی مرکب از معاون اداری و مالی و خزانه دار موسسه و یک کارشناس خبره و متعهد با انتخاب رییس موسسه ، اسقاطی یا مازاد برنیاز محسوب شده است ، مجاز می باشد. وجوه حاصل از فروش اینگونه اموال به حساب جداگانه ای منظور و برای خرید اموال منقول غیر مصرفی موسسه به مصرف می رسد.
ماده 54. فروش اموال غیرمنقول مازاد برنیاز موسسه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی و آثار و بناهای تاریخی است صرفاً به منظور تبدیل به احسن با پیشنهاد هییت موسس/ موسس و تصویب هییت امنا مجاز می باشد.
تبصره: ارزیابی و مبنای تعیین قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش توسط کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب هییت موسس/ موسس صورت می گیرد.
ماده 55. موسسه می تواند با پیشنهاد هییت موسس/ موسس و تصویب هییت امنا، حق استفاده از اموال غیرمنقول مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت و بدون حق تصرف مالکانه واگذار نماید و درآمد حاصل از آن را به حساب درآمد اختصاصی موسسه منظور کند.
ماده 56. نحوه نگهداری اموال و رسیدگی وچگونگی نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول موسسه طبق دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد شورای موسسه به تصویب هییت امنا می‏رسد.

فصل نهم ـ متفرقه
ماده 57. دریافت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا سفته یا چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله بلامانع است و در هرصورت با تشخیص و مسیولیت رییس موسسه یا مقام مجاز از سوی وی و تایید هییت موسس/ موسس در هر زمان قابل تبدیل به یکدیگر می باشد.
ماده 58. در مورد هزینه دعوتها، پذیرایی‏ها، برگزاری مراسم و همایش ها و همچنین هزینه مسافرتهای علمی و ورزشی دانشجویان و اعضای هییت علمی در داخل یا خارج از کشور در مواردی که تهیه اسناد و مدارک مربوط مقدور نباشد براساس صورتحسابهای تهیه شده بوسیله مسیولان مربوط که به تایید رییس موسسه یا مقام مجاز از سوی وی می رسد قابل احتساب به هزینه است .
ماده 59. هییت امنای "موسسه" می‏تواند دستورالعملهای اجرایی این آیین‏نامه را تصویب و ابلاغ کند.
ماده 60. موسسه درصورت تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مجازاتهای مذکور در "آیین نامه نحوه نظارت برفعالیت موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی" و اصلاحات بعدی آن ، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، می‏شود.
ماده 61. هییت امنای موسسه و "وزارتخانه ذی‏ربط" بر حسن اجرای این آیین نامه نظارت دارند.نحوه اعمال نظارت هییت امنا بوسیله هییت امنای موسسه تعیین می شود.اعمال نظارت "وزارتخانه ذی‏ربط" از طریق هییت یا هییتهای نظارت (که طبق ماده 9 اصلاحی آیین نامه نحوه نظارت بر فعالیت موسسات آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شود) و با بررسی دفاتر و اسناد و پرونده‏های مربوط انجام می‏شود.
این آیین‏نامه در 61 ماده و 25 تبصره در جلسه 513 مورخ20/12/81 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و برای کلیه موسسات آموزش عالی مذکور لازم الاجراست.مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@iranculture.org