(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «راهكارهاي بهبود وضعيت نخبگان و استعدادهاي برتر»

مصوب 706  جلسه مورخ 1390-11-11  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : 2772/91/دش
تاریخ ابلاغ : 1391-03-11
شرح:

مصوبه «راهكارهاي بهبود وضعيت نخبگان و استعدادهاي برتر» كه در جلسه 706 مورخ 11/11/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:


 


1-  بنياد ملي نخبگان مي‌تواند براساس ضوابط و معيارهاي مصوب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هر ساله تعدادي از دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد را به‌صورت مازاد بر سهميه دانشگاه و بدون آزمون ورودي متمركز به دانشگاه‌ها معرفي و بورس نمايد.


2-  دبيرخانه جذب نخبگان (ذيل هيئت عالي جذب) مستقر در بنياد ملي نخبگان، مسئوليت بررسي فرآيند جايابي و جذب و معرفي نخبگان را داشته و هيئت‌هاي جذب هيئت علمي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، موظفند بعد از تأييد صلاحيت عمومي معرفي شدگان توسط هيئت مركزي جذب، ظرف مدت حداكثر دو ماه نتيجه بررسي تقاضاي جايابي بورس و استخدام افراد معرفي‌شده را همراه با اقامه دليل به دبيرخانه جذب نخبگان اعلام نمايند.


3-  بنياد ملي نخبگان مكلف است جهت تسهيل جذب و كارآمدي نخبگان و استعدادهاي برتر نسبت به تهيه آيين‌نامه مربوطه و بازنگري و اصلاح بعضي از بندهاي قوانين و مقررات از قبيل قانون مديريت خدمات كشوري و ...، ظرف مدت حداكثر سه ماه، جهت بررسي و تصويب در مراجع مربوطه اقدام نمايد.


4-  براي جذب و فراهم شدن بسترهاي اشتغال و كارآفريني دانش آموختگان تحصيلات تكميلي در بخش خصوصي و شركت‌هاي دانش‌بنيان، بسته‌هاي حمايتي تدوين و جهت تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه خواهد شد.


5-  بودجة لازم جهت خريد تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاه‌هاي نخبه‌پذير (ترجيحاً از توليدات داخلي) به ميزان 2000 ميليارد ريال، در قالب بودجه سال 1391 پيش‌بيني شده تا پس از تصويب،‌ طبق نظارت بنياد ملي نخبگان و براساس برنامة ارائه شده از سوي دانشگاه و تأييد بنياد نسبت به خريد تجهيزات مزبور اقدام گردد.


6-  وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند نسبت به تعيين رتبه‌بندي و استانداردهاي رفاهي و زيرساختي آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌هاي كشور ظرف مدت شش ماه اقدام و نتيجه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت بررسي و تصويب ارائه نمايند.


تبصره- پس از اين تاريخ هرگونه افزايش كمي و تعيين ظرفيت در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي براي دانشگاه‌هاي نخبه‌پذير منوط به رعايت اين استاندارد مي‌باشد.


7-  بنياد ملي نخبگان به‌عنوان متولي اصلي سياستگذاري و مديريت امور نخبگان و استعدادهاي برتر و ماهيتاً به‌عنوان مؤسسة پژوهشي محسوب مي‌شود و ساير نهادهاي ذيربط موظف به همكاري در اجراي سياست‌ها و مقررات و همچنين برنامه‌ريزي و ‌بودجه‌ريزي درخصوص مصوبات آن مي‌باشند.


8-    مصوبات هيأت امناي بنياد ملي نخبگان كه توسط رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود، براي نهادهاي ذيربط لازم‌الاجرا خواهد بود.


اين مصوبه در 8 بند و يك تبصره در جلسه 706 مورخ 11/11/ 1390شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.ص/706.4مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@iranculture.org